اطلاعیه زمانبندی شروع ثبت نام در دوره های آموزشی صدور، تمدید و ارتقا پایه مهندسی – نیمه اول سال ۱۴۰۲