سمینار آموزشی واکاوی فنی فاجعه متروپل (حضوری و مجازی)/دارای امتیاز ارتقا پایه