گزارش برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم سازمان