اطلاعیه مهم در خصوص آزمونهای پایان دوره ارتقا پایه سازمان در تاریخ ۱۵ دیماه ۱۴۰۱