اطلاعیه شماره دو درخصوص روند برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم