وبینار تخصصی طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازه ای(پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰)