اطلاعیه مهم در خصوص جبران کسری نمره ۴۸ و ۴۹ آزمون ورود به حرفه مهندسی شهریور۱۴۰۱