اطلاعیه مهم ویژه قبولین آزمونهای ورود به حرفه مهندسی رشته های عمران و معماری (صلاحیت اجرا)