برگزاری انتخابات هیات رییسه سال دوم دوره نهم سازمان