دستورالعمل نحوه شرکت در وبینار تخصصی"طراحی، مدلسازی و اجرای سقف های تیرچه بلوک"