اطلاعیه تعیین الکترونیکی محل آزمون پایان دوره حضوری مربوط به صدور، تمدید و ارتقا پایه در برخی شهرستانهای استان نیمسال اول ۱۴۰۱