دستورالعمل شرکت در آزمونهای پایان دوره صدور، تمدید و ارتقاء پایه به صورت حضوری