مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ هیات مدیره محترم در خصوص مجریان