پیام رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در خصوص حادثه تاسف بار ریزش ساختمان متروپل آبادان