نظام مهندسی ساختمان شهرستان مراغه `


اطلاعیه در خصوص نحوه دریافت حق الزحمه طراحی و دریافت فرم های قرارداد طراحی تیپقراردادهمسانارائه خدماتطراحیساختمان-ویرایش نخست)1400(
طراحمعماريطراحسازهطراحتأسیسات برقیطراحتأسیسات مکانیکیصاحبکار
۱ متن این قرارداد همسان به سفارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی بهوسیله دکتر حسن باقرزاده )وکیل پایه یک دادگستري و مهندس عمران( تألیف شده است.تمام حقوق مادي و معنوي این اثر و حقوق مالکیت فکري آن متعلق بهمؤلفاست. هرگونه استفاده کلی و جزئیاز متن، ساختار و روش بهکار رفته
دراین قراردادو نیز بازنویسی یا اعمال تغییرات در تمام یا قسمتی از آن و یا انتشار و تکثیر آن به صورت فتوکپی، اسکن و تایپ در قالب فایل الکترونیکی یا نسخه کاغذي یا به هر شکل دیگري،جز به منظور عقد قراردادو ارائه آن به سازمان نظام مهندسیساختمان استانآذربایجان شرقی،بدون اذن»مکتوب«مؤلف ممنوع است.

تاریخ:-------------

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

قراردادارائهخدماتطراحیساختمان

مقدمه:

با توجه به درخواستصاحبکارو اعلام آمادگی طراح براي ارائه خدمات طراحیساختمان،این قراردادخدماتطراحی بینصاحبکارو طراح
که مشخصات آنهادر این قرارداد ذکر شده استدر تاریخ فوق الاشارهبا شرایط زیرمنعقد گردید.

ماده1-طرفین قرارداد:

الف-مشخصاتصاحبکار:

نام و نام خانوادگی/ نام شخص حقوقی:
کد ملی/ شناسه ملی:تلفن همراه:تلفنثابت:
آدرسصاحبکار:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------کد پستی)الزامی(:----------------------

ب-مشخصاتمهندسانطراح:

ردیف
نام و نام خانوادگی/
نام شخص حقوقی به همراه
مشخصات مدیر عامل

رشته
تخصصی

شماره پروانه
اشتغال

آدرسارسالمکاتباتو ابلاغنامهها

)درج آدرسدقیق و کامل و تلفن همراه و ثابت الزامی است(

1

معماري

تلفن همراه:---------------------تلفن ثابت:-----------------

2

سازه

تلفن همراه:---------------------تلفن ثابت:-----------------

3

تأسیسات
برقی

تلفن همراه:---------------------تلفنثابت:-----------------

4

تأسیسات
مکانیکی

تلفن همراه:---------------------تلفن ثابت:-----------------
قراردادهمسانارائه خدماتطراحیساختمان-ویرایش نخست)1400(
طراحمعماريطراحسازهطراحتأسیسات برقیطراحتأسیسات مکانیکیصاحبکار
۲ متن این قرارداد همسان به سفارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی بهوسیله دکتر حسن باقرزاده )وکیل پایه یک دادگستري و مهندس عمران( تألیف شده است.تمام حقوق مادي و معنوي این اثر و حقوق مالکیت فکري آن متعلق بهمؤلفاست. هرگونه استفاده کلی و جزئیاز متن، ساختار و روش بهکار رفته
دراین قراردادو نیز بازنویسی یا اعمال تغییرات در تمام یا قسمتی از آن و یا انتشار و تکثیر آن به صورت فتوکپی، اسکن و تایپ در قالب فایل الکترونیکی یا نسخه کاغذي یا به هر شکل دیگري،جز به منظور عقد قراردادو ارائه آن به سازمان نظام مهندسیساختمان استانآذربایجان شرقی،بدون اذن»مکتوب«مؤلف ممنوع است.

تمامی مکاتبات و ابلاغنامههایی که به آدرسهاي مندرج در اینقراردادارسال میشوند»دریافتشده«تلقی خواهند شد مگر اینکه آدرس
جدیدبه صورت دقیق و کامل،15روز قبل از تغییر به صورت کتبی به اطلاع طرف مقابل رسیده باشد.

ماده2-موضوع قراردادو گستره آن:

1.موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات طراحیمطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمانو سایر مقررات لازمالرعایهبرايملک با
مشخصات زیردررشتههاي:معماريسازهتأسیساتمکانیکیتأسیساتبرقی

2.مشخصات ساختمان موضوع قرارداد:

شماره پیشپروانه
ساختمان:

تاریخ پیشپروانه
ساختمان:

شهرداري منطقه:
کد نوسازي:پلاك ثبتی:تعداد طبقات
سازهاي:

نوع اسکلت مورد
تقاضا:

آدرسمحل احداث ساختمان:----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------

توضیحاتدر خصوص مشخصات ساختمان موضوع قرارداد:

1-

2-

3-

درصورت نیاز از برگ جداگانه استفادهو به قرارداد ضمیمهشود.

3.طراح شخصی است حقیقی یا حقوقی که داراي پروانه اشتغال بهکار در زمینه طراحی است و در حدود صلاحیت)هاي( مندرج

تصوير خبر
اطلاعات
بازديد : 314
انتشار: 1400-11-17
تبليغات

اين سايت در ستاد ساماندهي سايتهاي اينترنتي ثبت گرديده و فعاليت آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مي باشد
طراحي از طراحان سنا نت