سازمان نظام مهندسی ساختمان , دفتر نمایندگی مراغه

 

به اطلاع کلیه مهندسین ناظر محترم می رساند مدت قرارداد خدمات نظارت از تاریخ صدور پروانه ساختمان برابر مدت پروانه می باشد.